Õppekorralduse alused

Õppekorralduse alused ja kvaliteedi tagamise kord

1. ÜLDSÄTTED
G-Global Development Community MTÜ (edasi Koolituskeskus) lähtub täienduskoolituse korraldamisel täiskasvanute koolituse seadusest, täiendkoolituse standardist ning teistest asjakohastest õigusaktidest ja dokumentidest.
– Koolituskeskus pakub täiskasvanutele suunatud tööalast ja vabahariduslikku täiendkoolitust.
– Õppetöö toimub koolitustena aastaringselt.
– Koolitused toimuvad grupikoolitusena ja individuaalõppena. Individuaalõppe puhul viiakse koolitus läbi õppija vajadustest lähtuva individuaalse õppekava alusel.

2. KOOLI VASTUVÕTMISE JA LÕPETAMISE KORD
– Õpilane võetakse vastu pärast sooviavaldust (internetis https://õpingud.ee/), e-posti teel (info@õpingud.ee, development.communite@gmail.com).
– Kool loetakse lõpetatuks, kui õpilane on täitnud õppekava täies mahus. Kooli lõpetamist tõendab kooli tunnistus.
– Tunnistus väljastatakse isikule juhul, kui ta võttis õppetööst osa vähemalt 75% kursuse mahust ja saavutas kõik õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundid. Selleks viib G-Global Development Community MTÜ läbi vahe- ja lõputesti (sh suuline vestlus), mis loetakse sooritatuks vähemalt 65% tulemusega.
– Tõend väljastatakse isikule juhul, kui ta ei ole saavutanud õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundeid või osales õppetöös vähem kui 75% mahust. Tõend väljastatakse isikule, kelle vaheja lõputesti (sh suuline vestlus) tulemused jäävad alla 65% ja/või isikule, kes testi ei sooritanud.

Tunnistuse või tõendi väljastamine inglise või vene keeles 20,00 eurot.
Hävinenud või kadunud tunnistuse duplikaadi väljastamine 10,00 eurot.

3. VÄLJAARVAMISE KORD
– Õpilane saadetakse õppeasutusest välja isikliku kirjaliku avalduse alusel või enneaegse õppetasuga.

4. KOOLITUSE EEST ÕPPETASU MAKSMINE JA SELLEST VABASTAMINE
– Täienduskoolituse eest tasu maksmine toimub arve alusel. Arve tuleb tasuda arvel märgitud tähtajaks. Koolitusest loobumise teatamisel kuni 15 päeva enne koolituse algust tagastatakse 100% õppetasust.
– Koolitusest loobumise teatamisel 5 päeva enne koolituse toimumist tagastatakse 75% õppetasust.
– Koolitusele mitteilmumise korral õppemaksu ei tagastata.
– Õppemaksust vabastamist kehtestatud ei ole.

5. ÕPPEKESKKONNA KVALITEEDI TAGAMISE TINGIMUSED JA KORD
– Teoreetiline õpe toimub koolituskeskuse ruumides. Praktiline õpe võib toimuda ka väljaspool koolituskeskuse ruume.
– Koolituskeskus viib läbi koolitusi õppeklassis, mis vastab töötervishoiu ja tööohutuseseaduse ssätestatud töötervishoiu ja –ohutuse nõuetele. Õppeklass on varustatud tänapäevase esitlustehnikaga (dataprojektor, arvuti jne) ja tahvliga.
– Igaks kursuseks on ette valmistatud õpimapid ja õppematerjal paberkandjal.
– E-õppe all mõistetakse õpetamist multimeediatehnoloogia ja Interneti abil. E-õpe võimaldab juurdepääsu suurele hulgale teadmistele, oskustele ja kvalifikatsioonidele. Lisaks erialaste teadmiste ja oskuste omandamisele võimaldab e-õpe täiendada ka arvutialaseid teadmisi, arendada virtuaalset suhtlemisoskust ning eneseväljendusoskust ja võimet tegutseda iseseisva õppijana.

6. KOOLITAJATE KVALITEEDI TAGAMISE TINGIMUSED JA KORD
– Kõikidel lektoritel on erialane haridus või kutsetunnistus koolitatavas valdkonnas või selle puudumisel piisav erialane töökogemus koolitatavas valdkonnas.

7. ÕPPEKAVADE KVALITEEDI TAGAMISE TINGIMUSED JA KORD
– Õppekavade koostamisel lähtutakse täiskasvanute koolituse seadusest, täienduskoolituse õppekava koostamise juhendmaterjalist ja täienduskoolituse standardist,
– Õppekavad on koostatud kvalifitseeritud spetsialistide poolt,
– Õppekavad vaadatakse üle üks kord aastas või kogutakse õppekavade kohta õppijatelt ja õpetajatelt tagasisidet iga kursuse lõpus ning vajadusel viiakse sisse vajalikud muudatused,
– Täienduskoolituse õppekavas sätestatakse vähemalt järgmised andmed:
1) õppekava nimetus;
2) õppekavarühm;
3) õpiväljundid (kui täienduskoolituse eesmärk on kutsestandardis või riiklikus õppekavas või tasemeõppe õppekavas sisalduvate kompetentside omandamine või on eesmärgiks anda täienduskoolituse läbinule õigus mingis valdkonnas tegutsemiseks või pädevustunnistus, märgitakse see õppekavas eesmärgina ning õppekava koostamisel arvestatakse teiste seaduste alusel sellele koolitusele sätestatud nõuetega);
4) õpingute alustamise tingimused, juhul kui need on eeltingimuseks õpiväljundite saavutamisel;
5) õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal (õppekava maht määratakse õppekavas akadeemilistes tundides. Üks akadeemiline tund vastab 45 minutile);
6) õppe sisu;
7) õppekeskkonna kirjeldus;
8) õppematerjalide loend, juhul kui need on ette nähtud;
9) lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid;
10) koolitaja kompetentsi tagava kvalifikatsiooni või õpi-või töökogemuse kirjeldus.

8. TÄIENDUSKOOLITUSE KOHTA TAGASISIDE KOGUMISE KORD
– Koolituskeskus küsib peale igat koolitust osalejatelt tagasisidet ja parandusettepanekuid.
Tagasisidet võib anda nii kirjalikult paberkandjal kui ka digitaalselt internetis (https://õpingud.ee/), e-posti teel (info@õpingud.ee, development.communite@gmail.com).
– Saadud tagasisidet kasutame selleks, et pakkuda veelgi kvaliteetsemaid koolitusi.
– Vaidluste lahendamine toimub vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele seadustele.

9. TÄIENDUSKOOLITUSEL OSALEJA ÕIGUSED JA KOHUSTUSED KOOLITUSKESKUSES

Osaleja õigused:

– Enne koolitusele asumist on õigus tutvuda koolituskeskuse õppekorraldusega, õppekavaga ning saada täinedavat informatsiooni täienduskoolituse õppekorralduse aluste kohta.
– Valida endale sobiv koolitus vastavalt huvidele, võimetele, võimalustele ja pakutavatele õppekavadele
– Osaleda täienduskoolituse õppekavas märgitud õppetegevuses ettenähtud korrale.
– Saada täienduskoolituse õppekava kirjelduses ettenähtud õppematerjale.
– Saada tõend, tunnistus vms dokument täienduskoolituses osalemise kohta.

Osaleja kohustused:

– Täita täienduskoolituse läbimiseks õppekavas ettenähtud nõudeid.
– Järgida üldtunnustatud käitumisnorme.
– Täita koolituskeskuse kehtestatud sisekorra eeskirju.
– Hoida ja kasutada heaperemehelikult koolituskeskuse vara.
– Täienduskoolitusel osalemise loobumisest teatada esimesel võimalusel.